Regulamin

Informacje o sklepie

Moon Concept Kinga Alot
Aleje Jerozolimskie 141/126
02-304 Warszawa
NIP: 7010996660

Niniejszy dokument (zwany dalej „Regulaminem”) wraz z innymi dokumentami określa warunki jakim podlega korzystanie ze strony moonconcept.pl
Zachęcamy do zapoznania się się z niniejszym Regulaminem, Polityką prywatności oraz plików cookies.

Warunki ogólne

 1. Umowa zakupu zawierana jest pomiędzy
  Moon Concept Kinga Alot
  Aleje Jerozolimskie 141/126
  02-304 Warszawa
  NIP: 7010996660

(zwana dalej „Moon Concept” lub „Sprzedającym”) a pełnoletnią osobą fizyczną posiadającą zdolność do czynności prawnych, osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej a posiadającą zdolność do czynności prawnych (zwana dalej „Kupującym”).

 1. Umowa zawierana jest w języku polskim zgodnie z polskim prawem i niniejszym regulaminem
 2. Ceny towarów podawane są w złotych polskich i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Ceny nie uwzględniają kosztów wysyłki. Koszt wysyłki zostaje określony w momencie składania zamówienia.
 3. Zawarcie transakcji potwierdzane jest dowodem zakupu wysyłanym do Kupującego na podany adres email.
 4. Sprzedający jest zobowiązany i zobowiązuje się świadczyć usługi i dostarczyć towary wolne od wad.

Zawarcie umowy, realizacja 

 1. Zamówienia w sklepie internetowym można składać 24 godziny na dobę.
 2. Zawarcie umowy z Kupującym następuje z chwilą przyjęcia zamówienia przez sprzedającego.
 3. Warunkiem koniecznym do realizacji zamówienia jest podanie adresu email oraz telefonu.
 4. Realizacja zamówienia następuje w przypadku zamówienia płatnego przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych po zaksięgowaniu wpłaty od Kupującego na koncie Sprzedającego nie później niż 48h godziny od złożenia zamówienia, chyba że Kupujący nie był w stanie spełnić świadczenia z nie swojej winy i poinformował o tym Sprzedającego.
 5. W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia Kupujący zostanie poinformowany drogą elektroniczną lub telefonicznie.
 6. Czas realizacji zamówienia określany jest w mailu potwierdzającym zawarcie umowy.
 7. Zakupiony produkt wysyłany jest wybranym przez Kupującego rodzajem dostawy na wskazany przez Kupującego adres dostawy.
 8. W chwili odbioru zamówionego towaru Kupujący zobowiązany jest sprawdzić czy przesyłka dotarła w należytym stanie czy nie posiada uszkodzeń wynikłych z transportu i czy jest zgodna z zamówieniem. O stwierdzeniu przy odbiorze uszkodzenia lub niezgodności przesyłki z zamówieniem należy niezwłocznie powiadomić Sprzedającego o zaistniałej sytuacji.

Wymiana / zwroty / reklamacje

 1. Kupującemu przysługuje prawo zwrotu zakupionego towaru w ciągu 14 dni od dnia, w którym kupujący wszedł w faktyczne posiadanie zakupionego towaru pod warunkiem, że towar nie był używany, ani nie został w żaden sposób uszkodzony, dotyczy to również oryginalnego opakowania producenta.
 2. Aby skorzystać z prawa od odstąpienia od umowy należy wypełnić dostępny formularz i dołączyć do zwracanego zamówienia.
 3. W przypadku reklamacji towaru należy skontaktować się ze Sprzedającym i wysłać zdjęcia obrazujące defekt produktu na adres kontakt@moonconcept.pl
 4. W przypadku wymiany towaru należy wrócić towar zgodnie z procedurą zwrotu i złożyć nowe zamówienie.
 5. Sprzedający zobowiązuje się do rozpatrzenia zwrotu / reklamacji towaru w terminie do 14 dni od dnia otrzymania przesyłki, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Kupującego kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.
 6. O decyzji Kupujący zostanie poinformowany drogą mailową.
 7. Po pozytywnym rozpatrzeniu Sprzedający dokona zwrotu środków przy użyciu takiego samego sposobu płatności jakiego użył kupujący lub w przypadku płatności za pobraniem na rachunek bankowy podany w formularzu.
 8. Kupujący pokrywa koszt wysyłki za zwrot towaru. Sprzedający nie odbiera paczek za pobraniem.

Postanowienia końcowe

 1. Zasady Ochrony Danych Osobowych opisane są w Polityce prywatności.
 2. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany będą publikowane w zakładce Regulamin. Zmiany nie dotyczą zamówień przyjętych do realizacji.
 3. W sprawach nieuregulowanych powyższym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.